การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1) เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network: PAN)

          เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน (Personal Area Network: PAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ การเชื่อมต่อพีดีเอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้จะอยู่ในระยะใกล้ และมีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย