การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

สาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. ความหมายของเครือข่าย
2. ประเภทของเครือข่าย
3. รูปแบบการเชื่อมต่อ
4. ประโยชน์ของเครือข่าย

 

ผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

1. บอกความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
2. บอกประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
3. วิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
4. บอกประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้