การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 5 รูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูล

 

ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่มีเครื่องส่งและเครื่องรับนั้น สามารถจำแนกได้เป็น 3 รูปแบบดังต่อไปนี้


การสื่อสารทางเดียว (Simplex Transmission)

การติดต่อสื่อสารทางเดียวมีลักษณะการส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับในทิศทางเดียว เช่นสถานีวิทยุกระจายเสียง การแพร่ภาพทางโทรทัศน์บอร์ด ประกาศ ภาพ เป็นต้น


การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (Half duplex Transmission)


การติดต่อสื่อสารแบบกึ่งคู่ มีลักษณะการส่งข้อมูลได้สองทิศทางแบบสลับแต่ละสถานีสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งรับและส่งข้อมูล แต่จะผลัดกันส่งผลัดกันรับ จะส่งและรับข้อมูลในเวลาเดียวกันไม่ได้ เช่นวิทยุสื่อสารของตำรวจ วิทยุสื่อสารของระบบขนส่ง การรับส่งโทรสาร (Fax) เป็นต้น