การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 5 รูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูล

 

สาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 5 รูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูล

 

รูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูล
1. การถ่ายโอนข้อมูล
2. รูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูล

 

ผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 5 รูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูล

 

1. อธิบายหลักการถ่ายโอนข้อมูลในแต่ละรูปแบบได้
2. ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีระเบียบ