การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 4 โพรโตคอล

 

มาตรฐานของโพรโตคอล


     โพรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลมีหลายโพรโตคอล ดังนั้น จึงมีการกำหนดโพรโตคอล มาตรฐานกลางเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย คือ มาตรฐาน OSI (Open System Interconnection Model) ซึ่งทำให้ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและใช้งานในเครือข่ายได้รูปแบบ OSI (Open System Interconnection Model)เพื่อใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ เปิดกว้างให้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารร่วมกันได้ โดยอุปกรณ์การสื่อสารนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 7 ชั้น และในแต่ละชั้นได้มีการกำหนดหน้าที่การทำงานตามขอบเขต