การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 4 โพรโตคอล

 

โพรโตคอล (Protocol)


Settings Tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

โพรโตคอล (Protocol)

      การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายจะมีอุปกรณ์การสื่อสารที่มีความแตกต่างกันทั้งระบบการส่งและระบบการรับที่หลากหลาย ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดเกณฑ์วิธีการที่เรียกว่า โพรโตคอล ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย เสมือนใช้ภาษาเดียวกันในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน โดยมีข้อตกลงเดี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
     1. โครงสร้างของข้อมูล (syntex)เป็นการกำหนดข้อตกลงที่ใช้สำหรับการส่งและรับข้อมูล เช่น การกำหนดให้ข้อมูลที่ส่งมา 8 บิตแรกนั้น ต้องเป็นเลขข้อมูลที่อยู่ (Address)ของเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส่ง และ 8 บิต ถัดไปจะต้องเป็นเลขที่อยู่ (Address) ของอุปกรณ์เป้าหมายหรือเครื่องรับ และหลังจากนั้นจึงกำหนดให้เป็นบิตที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ใช้ส่ง

     2. การแปลความหมาย (Semantics)เป็นการกำหนดความหมายของข้อมูลในแต่ละส่วนของข้อมูลที่อยู่ในรูปของกลุ่มบิต ว่าส่วนใดที่ใช้ระบุเส้นทางในการสื่อสาร และจะเหลือกลุ่มบิตใดที่จะป็นข้อมุลที่ต้องการส่งจริง

     3. เวลา (Time)เป็นการกำหนดความเร็วในการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ที่ทำงานแตกต่างกันให้สามารถทำงานและข้อมูลไม่หายในขณะรับ-ส่ง เช่น หากอุปกรณ์หนึ่งส่งข้อมูลได้ 100 เมกะบิตต่อ 1 วินาที (Mbps)แต่อุปกรณ์ที่รับข้อมูลรับข้อมูลได้เพียง 1 เมกะบิตต่อ 1 วินาที (Mbps)เท่านั้น ซึ่งการส่งถ่ายข้อมูลจะมีจำนวนมาก อาจจะทำให้ข้อมูลที่ส่งมาสูญหายไปได้ จึงต้องมีการกำหนด ข้อตกลงดังกล่าว

     โพรโตคอลจึงเป็นตัวกำหนดลักษณะหรืององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแทนข้อมูล วิธีการรับ-ส่งข้อมูล รูปแบบสัญญาณรับ-ส่งอุปกรณ์หรือสื่อกลางในการส่งข้อมูล การกำหนดหรือการอ้างอิงตำแหน่งการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล รวมถึงความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล