การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 4 โพรโตคอล

 

สาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 4 โพรโตคอล

 

โพรโตคอล

1. มาตรฐานการเชื่อมต่อ
2. ลักษณะของโพรโตคอล

 

ผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 4 โพรโตคอล

 

1. บอกความหมายของโพรโตคอล (Protocol) ได้
2. บอกมาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างระบบเปิด (Open System interconnection : OSI) ได้
3. อธิบายลักษณะการใช้งานของโพรโตคอลแต่ละชนิดได้