การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 3 อุปกรณ์เครือข่าย

 

5. เราท์เตอร์ (Router)

     เราท์เตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน มีความสามารถจัดระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนละเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด สำหรับส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง จะมีซอฟต์แวร์ช่วยในการควบคุมการทำงาน เช่น Cisco, 3Com, Notel เป็นต้น