การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 3 อุปกรณ์เครือข่าย

 

4. สวิตช์ (Switch)

     สวิตช์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเชื่อมโยงคล้ายกับฮับ บางครั้งจึงเรียกว่า Switching Hub แต่สวิตช์จะส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ต้นทางไปยังปลายทางโดยตรง ทำให้อัตราการรับส่งข้อมูลไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับตัวสวิตช์