การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 3 อุปกรณ์เครือข่าย

 

3. ฮับ (hub)

    ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างสถานี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆโดยนำสายสัญญาณที่ต่อกับสถานีเชื่อมโยงมาเสียบต่อกับฮับ ฮับจะทำการส่งข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไปยังทุกอุปกรณ์ในเครือข่าย กล่าวคือ ทำให้อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมเข้ากับฮับสามารถสื่อสารกันได้ ดังนั้นหากมีอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับฮับจำนวนมากความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็จะยิ่งลดลง