การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 3 อุปกรณ์เครือข่าย

 

อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

            อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับข้อมูล ส่งข้อมูล ทวนสัญญาณ รวมทั้งขยายเครือข่าย ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ด้งต่อไปนี้
             

Settings Tab

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.