การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 3 อุปกรณ์เครือข่าย

 

สาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 3 อุปกรณ์เครือข่าย

 

อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 3 อุปกรณ์เครือข่าย

 

1. บอกอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายได้
2. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์เครือข่ายในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายแต่ละชนิด