การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 2 สื่อตัวกลางของระบบการสื่อสารข้อมูล

 

2. สื่อกลางไร้สาย (wireless media)

     สื่อกลางไร้สาย (Wireless media) เป็นสื่อกลางประเภทที่ไม่ใช้วัสดุใดๆในการนำสัญญาณแต่จะใช้อากาศเป็นสื่อกลาง ซึ่งจะไม่มีการกำหนดเส้นทางให้สัญญาณเดินทาง สื่อหรือตัวกลางประเภทไร้สาย มีดังนี้

2.1 อินฟราเรด (infrared)

     สื่อกลางประเภทนี้มักใช้กับการสื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวส่งและตัวรับสัญญาณ เช่น การส่งสัญญาณจากรีโมตคอนโทรลไปยังเครื่องรับโทรทัศน์หรือวิทยุ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์โดยผ่านพอร์ตไออาร์ดีเอ (The Infrared Data Association:IrDA) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้

2.2 คลื่นวิทยุ (radio wave)

   เป็นสื่อกลางที่ใช้ส่งสัญญาณไปในอากาศ โดยสามารถส่งในระยะทางได้ทั้งใกล้และไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast) ส่งไปยังตัวรับสัญญาณ และใช้คลื่นวิทยุในช่วงความถี่ต่าง ๆ กันในการส่งข้อมูล เช่น การสื่อสารระยะไกลในการกระจายเสียงวิทยุระบบเอเอ็ม (Amplitude Modulation: AM)และเอฟเอ็ม (Frequency Modulation:FM) หรือการสื่อสารระยะใกล้โดยใช้ไวไฟ(Wi-Fi) และบลูทูล (bluetooth)