การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 2 สื่อตัวกลางของระบบสื่อสารข้อมูล

 

สาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 2 สื่อตัวกลางของระบบสื่อสารข้อมูล

 

ระบบการสื่อสารข้อมูล
1. ทิศทางการสื่อสาร
2. ชนิดของสัญญาณ

 

ผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 2 สื่อตัวกลางของระบบสื่อสารข้อมูล

 

1.อธิบายทิศทางการสื่อสารและชนิดของสัญญาณได้ (K)
2.เห็นความสำคัญในการสื่อสารข้อมูล (A)
3.เลือกใช้ทิศทางการสื่อสารและชนิดของสัญญาณได้อย่างเหมาะสม (P)