การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล

 

องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล


1. ข่าวสาร (Message)

ในทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ข่าวสารเป็นข้อมูลที่ผู้ส่งทำการส่งไปยังผู้รับผ่านระบบการสื่อสาร ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ ดังต่อไปนี้

ข้อมูล (Data)

เป็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกสร้างและจัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต้องมีรูปแบบที่แน่นอนนับจำนวนได้ และสามารถส่งผ่านระบบสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
ข้อความ (Text)

อยู่ในรูปของเอกสารหรือตัวอักขระ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและไม่ชัดเจน นับจำนวนได้ค่อนข้างยาก และสามารถส่งผ่านระบบสื่อสารด้วยความเร็วในระดับปานกลาง

รูปภาพ (Image)

อยู่ในรูปของภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ข้อมูลชนิดนี้จะต้องใช้หน่วยความจำมาก และต้องอาศัยสื่อสำหรับเก็บข้อมูล

เสียง (Voice)

อยู่ในรูปของเสียงพูด เสียงดนตรี หรือเสียงอื่น ๆ ข้อมูลชนิดนี้ไม่สามารถวัดขนาดที่แน่นอนได้ และสามารถส่งผ่านระบบสื่อสารด้วยความเร็วค่อนข้างต่ำ