การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยย่อยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล

 

สาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล

 

               1. ระบบการสื่อสารข้อมูล
               2 .องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

 

ผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล