การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง30242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6