การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แนะนำการใช้บทเรียน

1. บทเรียนบนเครือข่ายนี้ ใช้เพื่อการศึกษา
2. การเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด จึงะประสบความสำเร็จ
3. ขั้นตอนการเรียน
3.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายให้เข้าใจก่อนทำการเรียนในบทเรียน รวมทั้งศึกษาคำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้
3.2 สมัครสมาชิกแล้ว คลิกเข้าสู่บทเรียน
3.3 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
3.4 คลิกเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ หน่วยย่อย1, 2, 3 ….6 ตามลำดับ
3.5กิจกรรมเสริมความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่กำลังเรียน
3.6 ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) เมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมดแล้ว(จำนวน 6 หน่วยย่อย) การทำแบบทดสอบ เมื่อทำเสร็จให้คลิก ตรวจคำตอบ โปรแกรมจะคำนวณคะแนนที่สอบโดยอัตโนมัติ
4. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-test) เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่ ดังนั้นถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ไม่ต้องกังวลใจ ให้ตอบคำถามให้ครบทุกข้อจากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณคะแนนให้ โดยอัตโนมัติ
5. เมื่อเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้แล้ว(Learning) ให้เรียนตามลำดับจากเมนู และเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ให้ออกจากบทเรียนเพื่อทำแบบทดสอบ หลังเรียน (post-test) โปรแกรมจะคำนวณคะแนนที่ผู้เรียนทำได้ พร้อมทั้งเฉลยแบบทดสอบ ว่าตัวเลือกใด ที่ตอบถูกต้องหรือตอบผิด
6. เมื่อศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยย่อยเสร็จแล้ว ให้ทำกิจกรรม ดังนี้
6.1กิจกรรมเสริมความรู้ของแต่ละหน่วยย่อย
6.2 ส่งงานที่ครูทางเมนูส่งการบ้าน
6.3 เข้ากระดานถามตอบ ( Webboard ) เพื่อกำหนดปัญหาถามตอบเกี่ยวกับ บทเรียนที่ตนเองสงสัยและต้องการคำตอบ หรือสามารถตอบให้กับผู้อื่น ในกรณีที่สามารถให้คำตอบได้
6.4 ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (Email) เมื่อต้องการติดต่อกับครูผู้สอนและต้องการสอบถามต่าง ๆ ที่ Email : kruphikul@doingamwittayakom.ac.th
6.5 หาข้อมูลความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ได้ที่เมนู แหล่งเรียนรู้

จุดประสงค์ของการจัดทำสื่อบทเรียนบนเครือข่าย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับในการเรียนรู้ ด้านคอมพิวเตอร์
2. เพื่อเผยแพร่บนเรียนบนเครือข่ายนี้ให้นักเรียน ครู รวมทั้งผู้สนใจใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ที่ผู้ใช้บทเรียนบนเครือข่ายนี้
1. ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2. ครูใช้สื่อบทเรียนนี้ ประกอบการเรียนการสอนในวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3. ใช้เป็นแบบอย่างให้กับครู นักเรียนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่าย