การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประวัติผู้สอน

 

                                         ประวัติส่วนตัว
                                           ชื่อ-สกุล                นางสาวพิกุล ราชใจยา
                                           วัน/เดือน/ปีเกิด       29 มกราคม 2524
                                           ที่อยู่ปัจจุบัน            เลขที่ 49 หมู่ 4 ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

                                           ประวัติการศึกษา
                                           พ.ศ. 2540            มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านดอยงาม ต.เวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
                                           พ.ศ. 2543            ปวช.   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการเลขานุการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
                                           พ.ศ. 2545            ปวส.   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูตร สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
                                           พ.ศ. 2547            บธ.บ.  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
                                           พ.ศ. 2554            วท.ม.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

                                           ประสบการณ์การทำงาน

                                           พ.ศ. 2553             ครูผู้ช่วย       โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
                                           พ.ศ. 2555             ครู                  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
                                           พ.ศ. 2556             ครู                  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
                                           พ.ศ. 2556             ครู                  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
                                           พ.ศ. 2559             ครูชำนาญการ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36