การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

                                         

เอกสาร ตำรา วิชาการ

ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์. คู่มือเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.

พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์. ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Intranet/Internet ฉบับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.

สัลยุทธ์  สว่างวรรณ. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networks.กรุงเทพ : เพียร์สัน เอ็ดดุเคชั่น อินโดไชน่า, 2552.

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.กรุงเทพฯ: บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2559

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท).เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2553

สานิตย์  กายาผาด. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต.กรุงเทพ :  เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่นเพียร์สัน, 2542.

อำนวย  เดชชัยศรี  และ ญัฐกานต์ ภาคพรต. เทคโนโลยีสารสนเทศ .กรุงเทพ : วัฒนาพานิช, (มปป.).

เว็บไซต์เรียนรู้เพิ่มเติม