การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผลการเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายและใช้สื่อตัวกลางในการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายและใช้สื่อตัวกลางในการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายถึงหน้าที่ของอุปกรณ์เครือข่ายและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายถึงโพรโตคอลและมาตรฐานการเชื่อมต่อ OSI Model ได้
5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายถึงรูปแบบขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนข้อมูล
6. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายลักษณะ ประเภท รูปแบบการเชื่อมต่อ และโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้             
7. ออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม