การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเต

[1] ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารข้อมูล

[2] สื่อตัวกลางของระบบสื่อสารข้อมูล

[3] อุปกรณ์เครือข่าย

[4] โพรโตคอล

[5] รูปแบบของการถ่ายโอนข้อมูล

[6] เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Additional options

Login

Go to full version