การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

นางสาวพิกุล ราชใจยา

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-185626 โทรสาร 053-185625
E-mail: kruphikul@doingamwittayakom.ac.th